Oferta


 

Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość:

 

 • nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, w tym rolnych i leśnych
 • części składowych nieruchomości
 • ograniczonych praw rzeczowych, w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności gruntowej, przesyłu, osobistej
 • nakładów poniesionych na nieruchomości

 

dla celów:

 

 • kupna oraz sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat rocznych z tego tytułu
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd oraz aktualizacji opłat rocznych z tego tytułu
 • związanych z ubezpieczeniem nieruchomości
 • określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich oraz planistycznych
 • darowizn i spadków
 • skarbowo - podatkowych
 • sprawozdań finansowo-księgowych
 • ustalenia wysokości odszkodowań
 • podziału majątku
 • wniesienia aportu do spółki
 • informacyjnych
 • innych

 

Sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących:

 

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków uchwalania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora